Перейти к материалу

Установка

Ãðà ôè÷åñêèé äðà éâåð Intel, âåðñèÿ 7.15.10.9813

Ýòî îáíîâëåíèå ðåøèò ðÿä ïðîáëåì ñ îòîáðà æåíèåì âèäåî, íà ïðèìåð, èñïðà âèò íåïðà âèëüíóþ ðåãóëèðîâêó ÿðêîñòè.

Çà ãðóçêà è óñòà íîâêГ
1.Çà ãðóçèòå ýòî îáíîâëåíèå è ñîõðà íèòå åãî â ïà ïêå, â êîòîðóþ îáû÷íî çà ãðóæà þòñÿ ôà éëû.
2. Çà êðîéòå âñå âûïîëíÿþùèåñÿ ïðîãðà ììû.
3. Ïåðåéäèòå â ïà ïêó, â êîòîðóþ áûë çà ãðóæåí ôà éëNVDVID-01422002-UN.exe, è äâà æäû ù¸ëêíèòå åãî.
4. Êîãäà "Windows User Account Control" (Г"ïðà âëåíèå ó÷åòíûìè çà ïèñÿìè) ïðåäëîæèò, íà æìèòå êíîïêó "Continue" (Г"à ëåå).
5. Êîãäà çà ïóñòèòñÿ ìà ñòåð îáíîâëåíèÿ, íà æìèòå êíîïêó "Next" (Г"à ëåå).
6. Ïîäîæäèòå, ïîêà ìà ñòåð óñòà íîâèò íîâîå ïðîãðà ììíîå îáåñïå÷åíèå.
7. Êîãäà óñòà íîâêà áóäåò çà âåðøåíà , íà æìèòå êíîïêó "Finish" (Ãîòîâî).
8. Ïåðåçà ãðóçèòå êîìïüþòåð.

Сведения о файле

Имя файла

  • NVDVID-01422002-UN.exe

Архитектура файла

  • 32 bit

Размер файла

  • 50.45 Mb

Дата выпуска

  • 11-53-2007